Naše usluge

Naše usluge pojednostaviti će Vaše poslovanje, saznati ćete njegove prave vrijednosti i znati ćete najbolje savjete za održavanje i razvoj financija.

Vođenje poslovnih knjiga za klijente - Knjigovodstvo

RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA d.o.o. pruža usluge vođenja poslovnih knjiga u kojima naši djelatnici održavaju poslovne knjige klijenta te je usluga prilagođena potrebama svakog klijenta individualno.

Možemo ponuditi pomoć u slijedećem:

 • Knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Otvaranje i vođenje bankovnog računa
 • Praćenje amortizacije
 • Vođenje troškove
 • Vođenje registra imovine
 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje dnevnika
 • Vođenje bilance po kontnom planu
 • Obračun plaća i drugih dohodaka
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
  • godišnja bilanca
  • godišnji račun dobiti i gubitka (RDG)
  • godišnji statistički izvještaj (GFI-pod)
  • izrada mjesečnih, kvartalnih ili godišnjih računovodstvenih konsolidiranih izvještaja
  • izrada izvještaja o novčanim tijekovima, likvidnosti, stanju zaliha, nenaplaćenim potraživanjima, profitabilnosti, zaduženosti i sl.,
 • Priprema godišnjih financijskih izvještaja i materijala za reviziju


Knjigovodstvene usluge nudimo za: 

 • trgovačka društva (mala i srednja)
 • obrte
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG
 • neprofitne organizacije


Vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga vodimo u skladu s hrvatskim zakonskim propisima i standardima.

Računovodstveno i porezno savjetovanje

Za klijente koji knjigovodstvene poslove ne obavljaju uslužno, pružamo profesionalnu uslugu računovodstvenog i poreznog savjetovanja i nadzora knjigovodstvenih poslova.

Pružit ćemo vam stručno poslovno savjetovanje tijekom cijele godine uz obaveznu pisanu izjavu o čuvanju vaših poslovnih tajni i davati vam odgovore na sva pitanja s kojima se kao poduzetnik možete sresti u svakodnevnom poslovanju.

Također ćemo sudjelovati u izradi periodičnih i godišnjih financijskih izvještaja.

Odjel računovodstvenih usluga osigurava potpunu računovodstvenu i administrativnu podršku kroz slijedeće usluge:

 • Nadzor nad radom računovodstvenih odjela i službi trgovačkih društva i ostalih klijenata

 • Usklađivanje računovodstva s okvirom financijskog izvještavanja i zakonskom regulativom

 • Pomoć pri ustroju ili reorganizaciji računovodstvenih poslova trgovačkih društava i drugih klijenata

 • Planiranje i izvještavanje prema lokalnim i globalnim zahtjevima klijenta

 • Financijska analiza poslovanja

 • Provedbu računovodstvene edukacije

Obavljanje revizijskih poslova

Svrha revizije je osigurati pouzdanost financijskih izvještaja za širu javnost, odnosno za sve potencijalne korisnike financijskih izvještaja, poput investitora, kreditora, kupaca, dobavljača, porezne uprave i slično.

Obvezu revizije financijskih izvješća trgovačkih društava propisuje čl. 20. Zakona o računovodstvu dok Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu revizije neprofitnih organizacija.

Obveznici revizije su stoga:

1. Subjekti od javnog interesa

 • Kreditne institucije

 • Osiguravajuća društva

 • Leasing društva

 • Društva za upravljanje investicijskim fondovima (UCITS fondovi, Alternativni investicijski Fondovi…)

 • Mirovinska društva

 • Faktoring društva

 • Investicijska društva, burze, SKDD i ostali operateri na tržištu kapitala

 • Društva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku

2. Veliki poduzetnici (zadovoljavaju najmanje dva od tri uvjeta)

 • Aktiva: iznad 150 milijuna kuna

 • Ukupni prihodi: iznad 300 milijuna kuna

 • Broj zaposlenih: iznad 250

3. Srednji poduzetnici (zadovoljavaju najmanje dva od tri uvjeta)

 • Aktiva: 30 – 150 milijuna kuna

 • Ukupni prihodi: 60 – 300 milijuna kuna

 • Broj zaposlenih: 50 – 250 zaposlenika

4. Matična Društva velikih i srednjih grupa poduzetnika

5. Društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva i komanditna društva (zadovoljavaju najmanje dva od tri uvjeta)

 • Aktiva: iznad 15 milijuna kuna

 • Poslovni prihodi: iznad 30 milijuna kuna

 • Broj zaposlenih: više od 25

6. Poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje vrijednosnih papira na uređeno tržište, a ne spadaju pod obveznike revizije po ranije utvrđenim kriterijima.

7. Društva koja su sudjelovala u poslovnim pripajanjima i spajanjima te novoosnovana društva ako ne podliježu prema ranije navedenim kriterijima.

8. Neprofitne organizacije

 • Podliježu revizijskom uvidu ako su u prethodnoj godini imala ukupan prihod između 3 i 10 milijuna kuna.

 • Podliježu reviziji ako su u prethodnoj godini imala ukupan prihod veći od 10 milijuna kuna. 

 • Uvid u financijske izvještaje

Uvid u financijske izvještaje ili skraćena revizija je usluga prilagođena društvima koja nisu obveznici revizije godišnjih financijskih izvještaja, a s ciljem stjecanja ograničenog uvjerenja, prvenstveno kroz obavljanje upita i analitičkih postupaka, o tom jesu li financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikazivanja.

Od 2015. godine, sukladno odredbama čl. 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i neprofitne organizacije s prihodom većim od tri milijuna kuna, a manjim od deset milijuna kuna obveznice su skraćene revizije – uvida u financijske izvještaje te su dužne do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojim mrežnim stranicama revizorsko izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu.

 • Revizije EU projekata

  • Revizijom EU projekata nastoji se provjeriti namjensko trošenje sredstava, odnosno prikupljaju se revizijski dokazi da su troškovi navedeni u projektu stvarno nastali. Međutim, reviziji ne podliježu svi projekti financirani iz EU fondova. Je li potrebna revizija ovisit će o veličini i kompleksnosti projekta. Oni projekti čije financiranje iznosi 1.000.000 kuna ili više, podliježu reviziji.

 • Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima

  • Zakonom o trgovačkim društvima propisane su obveze korištenja usluga revizora prilikom statusnih promjena uglavnom za potrebe registracijskog suda. 

Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 40/19) propisuje:

 • Revizija izvješća o odnosima s povezanim društvima (članak 498.)
 • Revizija izvješća o primicima (članak 272.)
 • Revizija osnivanja / povećanja temeljnog kapitala (članak 182.)
 • Posebne revizije (članak 298. – 300).
 • Revizija poduzetničkog ugovora (članak 481.a)
 • Revizija zaštite prava manjine (članak 450. – 452.)
 • Revizija pripajanja (članak 515.)
 • Revizija podjele (članak 550.e)
 • Revizija priključenja društva (članak 504.)
 • Revizija primjerenosti otpremnine manjinskih dioničara (članak 300.)

Obavljanje procjene vrijednosti poduzeća

Procjena vrijednosti (due diligence) je osnova kupnje ili prodaje poduzeća. Uobičajeno vrlo kompleksno područje, koje zahtjeva veliku opreznost pri obavljanju posla.

Razlog procjene ne mora biti jedino i isključivo kupoprodaja poduzeća, već i potreba za utvrđivanjem realnog temelja za niz drugih poslovnih transakcija.

Neki od mogućih razloga za izradu valuacije tvrtke su:

 • Priprema za prodaju

 • Određivanje vrijednosti poduzeća ili njihovih dijelova u postupcima kupnje, prodaje ili spajanja

 • Impairment test kako bi se procijenila vrijednost goodwilla

 • Isplata jednog od vlasnika koji želi izaći iz vlasničke strukture

 • Kreditna institucija traži zalog nad dionicama tvrtke kao kolateral za odobreni kredit te traži procjenu njihove vrijednosti

 • Priprema za dokapitalizaciju

 • U sklopu priprema za inicijalnu javnu ponudu (IPO).

Izrada investicijskih studija (studija opravdanosti ulaganja) i poslovnih planova.

Možda tek sanjate o poduzetničkim vodama i potrebna vam je pomoć oko izrade poslovnog plana radi ostvarivanja poticaja za samozapošljavanje.

Ili ste poduzetnik već dugi niz godina i želite osvježiti poslovanje, od modela rada do usluga, proizvoda, ali i načina prezentiranja.

U oba slučaja cilj naše usluge je izraditi profesionalne i jasne poslovne planove ili investicijske studije kojima ćete uspješno dobiti poticaje i voditi se u poslovanju.

Investicijska studija je poznata još pod nazivom investicijski program, studija isplativosti, studija izvedivosti, studija izvodljivosti, feasibility study . Izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te općine, gradove i županije. Sadržaj investicijske studije odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi. Investicijska studija se izrađuje za ulaganja veća od 300.000 kuna.

Investicijske studije služe za ishođenje:

 • bankovnih kredita za investicijska ulaganja i ulaganja u obrtna sredstva

 • bespovratnih sredstava iz pojedinih programa iz EU fondova čije natječaje najčešće provode Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Ministarstvo turizma

 • bespovratnih sredstava iz niza poticajnih mjera pojedinih ministarstava, prvenstveno Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede (najčešće se traži sažeti oblik investicijske studije ili poslovnog plana)


Poslovni plan
 je jednostavniji oblik investicijske studije koji se izrađuje za manje i jednostavnije poslovne poduhvate. Izrađuje se za potrebe malih i srednjih tvrtki, te fizičkih osoba koje kreću u poslovni poduhvat..
Sadržaj i metodologija izrade odgovaraju zahtjevima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, HBOR-a i poslovnih banaka. Poslovni plan se izrađuje za ulaganja manja od 300.000 kuna.

Usluge obavljanja sudskih vještačenja iz područja financija i računovodstva

Stalni sudski vještak za računovodstvo i financije savjesno pruža pouzdanu uslugu vještačenja. Specijalizirani smo za područje financija i računovodstva, a osnovna zadaća nam je pomoći sudu i/ili stranci u određenim pitanjima za koje sud i/ili stranka nema dovoljno znanja.

Sudski vještak provodi vještačenje o pitanjima računovodstva i financija radi utvrđivanja ili dodatnog pojašnjenja određene činjenice. Prednost angažiranja vještaka financijske struke je personalizirani pristup, gdje u jednoj osobi i na jednom mjestu možete naći stručni i pouzdan izvor informacija vezano za struku.

Kao vještaci stalno proširujemo i nadograđujemo svoje stručno znanje, a konstantno pratimo i razvoj naše struke poštujući time i Etički kodeks sudskih vještaka.

Član smo Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja, Frane Petrića 5, 10 000 Zagreb.

Tvrtka RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA d.o.o. imenuje se, odnosno odobrava joj se obavljanje poslova sudskog vještačenja financijske i računovodstvene struke na vrijeme od četiri godine od strane Županijskog suda u Bjelovaru.

Rješenje broj:4 Su-61/2020-2 od 03. veljače 2020. godine.

U potrazi ste za stručnom tvrtkom?

Kontaktirajte nas i saznajte kako radimo ili nam postavite dodatna pitanja.